اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

رییس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد

elahiyahoo.com

سردبیر

مجتبی الهی خراسانی

مدرّس خارج حوزه؛ استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران.

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com

دبیر تحریریه

سیدمصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پژوهشگر و دبیرتحریریه دو فصلنامه روش شناسی و جستارهای فقهی و اصولی

m.toosi60gmail.com
+985132213325
0000-0003-0398-1759

کارشناس نشریه

محمد افخمی بقمچ

کارشناس نشریه

boqmechgmail.com
000000031036306X